Medició de resultats - Zinkdo

Medició de resultats

Definim què s’ha de mesurar per saber si estem assolint els objectius i demostrar l’èxit de les accions.

Agrupem tots els indicadors en un quadre de comandament àgil amb indicadors clau sobre els quals poder prendre decisions. Proposem intensificar, corregir o canviar accions buscant el millor resultat amb el menor pressupost i esforç.

Fem servir Google Analytics i altres eines de mesurament web.

Mesurem resultats a les xarxes socials seleccionant els indicadors més rellevants per al teu cas, tant dels continguts com de les campanyes publicitàries (SEM o Social ADS).

Mesurem la teva imatge de marca online: abast, monitorització de sentiment, impacte en influencers…